چشمی دیجیتال کلاسیک

محصولات روشنایی هوشمند

چشمی دیجیتال مدرن

اتوبان

چرا امنیت ؟

چرا امنیت ؟

امنيت خانواده و محل سکونت و محل کار نیاز ضروری هر خانواده
چرا چشمی دیجیتال ؟

چرا چشمی دیجیتال ؟

امکان ذخیره تصویر فرد مراجعه کننده ، امکان استفاده کودکان و سالمندان
پروژه  اجرایی مدل Classic

پروژه اجرایی مدل Classic

پروژه اجرایی مدل Modern

پروژه اجرایی مدل Modern

پروژه اجرایی مدل Classic

پروژه اجرایی مدل Classic