برای نصب چشمی دیجیتال روی درب ، 8 مرحله زیر را به ترتیب دنبال کنید :
(همچنین برای دانلود فایل این راهنما می توانید روی  دانلود راهنمای نصب کلیک کنید)